Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter

Comming soon !

Need Reception for Call Center

Milanchok , Rupandehi, Butwal
#sb-593
रु 12,000

मिलनचोकमा रहेको Call Center को लागी Reception आवश्यक।
तलब:- १२,०००
सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी
सम्पर्क नम्बर:- 9819484565
Email:- successbusiness50@gmail.com

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6827731,83.44386204928969
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook

Related Posts

भलवारी कम्पनीको लागी Accountant आवश्यक। समय:- ९-६ तलब:- २०,००० सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- successbusiness50@gmail.com
Butwal, rupandehi रु 20,000
बर्दघाट प्लास्टिक factory को लागी Accountant आवश्यक। तलब:- 20,000 सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी सम्पर्क नम्बर:- 9819484565 Email:- Successbusiness50@Gmail.Com
Bardaghat, nawalparasi west रु 20,000
Featured View all