Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kotihawa, Rupandehi, Tilottama
9 months ago
253
2581
#sb-411
रु 1,00,000 Make Offer

दुबैमा थेरापिस्टको लागी रोजगारीको अवशर
तलब: ९०००० देखि १ लाख सम्म
काम गर्ने समय: १० घण्टा
General Physiotherapist: २ जना महिला
Beauticain: २ जना महिला
Spa सम्बन्धी अनुभवी ४ जना महिला

आवश्यक Documenmts:
1) पासपोर्ट
2) फोटो: २ प्रति
3) CV (व्याक्तिगत विवरण)
4) योग्यता: सम्बन्धित विषयमा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र साथै तालीम लिएको भए सोको प्रमाणपत्र
Experiance Certificate कम्तीमा १ बर्षको
छनोट प्रक्रिया: रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष अन्तरवार्ता मार्फत
थप जानकारीको लागी सम्पर्क 9817555931 whatsapp ±971504672746

Negotiable
Yes
Lat & Long : 27.6115193,83.48989670473048
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all