Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Manigram, Rupandehi, Tilottama
9 months ago
265
999
#sb-672
रु 10,000 Make Offer

मणिग्राममा रहेको Laundry पसलको लागी कर्मचारी आवश्यक।
समय:- ८-६
तलब:- १०,००० (आपसी सहमतीमा)
सम्पर्क:- सक्सेस जब बुटवल राजमार्ग चौराहा प्रहरी बिटको पारि पट्टि Taxi Parking अगाडी
सम्पर्क नम्बर:- 9819484565
Email:- successbusiness50@gmail.com

Negotiable
Yes
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all