Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Himal Thapa cover image
Himal Thapa profile image
  • Himal Thapa
  • himal-thapa-1246
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1533
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
N/A रु 25
Comment
Share
Save
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1533
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
N/A रु 25
Comment
Share
Save
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1688
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
Tilottama, Rupandehi रु 30
Comment
Share
Save
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1533
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
N/A रु 25
Comment
Share
Save
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1688
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
Tilottama, Rupandehi रु 30
Comment
Share
Save
Himal Thapa
Himal Thapa
3 months ago
1533
भलवारी चोक बाट २ कि.मि पश्चिममा १० धुरको २०/४० को जग्गा बिक्रिमा राखिएको छ। अति आवश्यक परेकोले बेच्न राखेको हो । कोहि ईच्छुक हुनुहुन्छ भने सिधै जग्गा धनी संग सम्पर्क गर्नुहोस् 9857090169 । मूल्य आपसमा मिलेर सहमति गर्न सकिन्छ।If anyone interested please contact in given number. Price can be negotiable.
N/A रु 25
Comment
Share
Save
Featured View all