Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Krishna PrasadRegmi cover image
Krishna PrasadRegmi profile image
  • Krishna PrasadRegmi
  • krishna-prasadregmi-727
Krishna PrasadRegmi reposted | Drivertole 100M from Police Chauki.
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
26909
बुटवल तल्लो देवीनगर देवासिद्द चोक नजिकै भवानी पथमा २० फुटे बाटोमा उत्तर मोहोडाको ७ धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- २० हात पिछाड:- २८ हात मुल्य:- १ करोड ३० लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956
Butwal, Rupandehi रु 1,30,00,000
Comment
Share
Save
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
26909
बुटवल तल्लो देवीनगर देवासिद्द चोक नजिकै भवानी पथमा २० फुटे बाटोमा उत्तर मोहोडाको ७ धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- २० हात पिछाड:- २८ हात मुल्य:- १ करोड ३० लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956
Butwal, Rupandehi रु 1,30,00,000
Comment
Share
Save
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
4997
तिलोत्तमा ड्राइभरटोल पुलीस चौकी देखी 100 मीटर भित्र लक्ष्मी प्रसाद सेरचन मार्गमा 12 फुटे बाटोमा पुर्व मोहोडाको 6 धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- 14 हात पिछाड:- 32 हात मुल्य:- 42 लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956 SL - bit.ly/drivertole-land1
Tilottama, Rupandehi रु 42,00,000
Comment
Share
Save
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
26909
बुटवल तल्लो देवीनगर देवासिद्द चोक नजिकै भवानी पथमा २० फुटे बाटोमा उत्तर मोहोडाको ७ धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- २० हात पिछाड:- २८ हात मुल्य:- १ करोड ३० लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956
Butwal, Rupandehi रु 1,30,00,000
Comment
Share
Save
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
4997
तिलोत्तमा ड्राइभरटोल पुलीस चौकी देखी 100 मीटर भित्र लक्ष्मी प्रसाद सेरचन मार्गमा 12 फुटे बाटोमा पुर्व मोहोडाको 6 धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- 14 हात पिछाड:- 32 हात मुल्य:- 42 लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956 SL - bit.ly/drivertole-land1
Tilottama, Rupandehi रु 42,00,000
Comment
Share
Save
Krishna PrasadRegmi reposted | Drivertole 100M from Police Chauki.
Krishna PrasadRegmi
Krishna PrasadRegmi
9 months ago
26909
बुटवल तल्लो देवीनगर देवासिद्द चोक नजिकै भवानी पथमा २० फुटे बाटोमा उत्तर मोहोडाको ७ धुरको घडेरी बिक्रीमा। मोहोडा:- २० हात पिछाड:- २८ हात मुल्य:- १ करोड ३० लाख (आपसी सहमतीमा) सम्पर्क नम्बर:- 9844778207 / 9847204956
Butwal, Rupandehi रु 1,30,00,000
Comment
Share
Save
Featured View all