Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Mani Bhusal cover image
Mani Bhusal profile image
  • Mani Bhusal
  • mani-bhusal-1324
Mani Bhusal
Mani Bhusal
4 weeks ago
9980
बुटवल चौराहा सेन्टर पोइन्ट स्थित चलिरहेको क्याफे तथा होटेल तु-बिक्रीमा। 30 जना ग्राहक क्षमता भएको। भाडा - 70,000/-
Butwal, Rupandehi रु 18,00,000
Comment
Share
Save
Mani Bhusal
Mani Bhusal
4 weeks ago
14192
बुद्धनगर धर्म पथ स्थित 18/18 हात मोडा/पिछाड भएको 4 धुर जग्गामा बनेको पश्चिम/दक्षिण मोडा भुकम्प रहित ढाइ तले नक्सा पुर्जा पास घर तु-बिक्रिमा। 6 वटा रुम 3 किचन सतर भएको 2075 सालमा सम्पन्न भएको व्यवसाय गर्न मिल्ने दुबै तर्फ बाटो पिच भएको।
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save
Mani Bhusal
Mani Bhusal
4 weeks ago
9980
बुटवल चौराहा सेन्टर पोइन्ट स्थित चलिरहेको क्याफे तथा होटेल तु-बिक्रीमा। 30 जना ग्राहक क्षमता भएको। भाडा - 70,000/-
Butwal, Rupandehi रु 18,00,000
Comment
Share
Save
Mani Bhusal
Mani Bhusal
4 weeks ago
14192
बुद्धनगर धर्म पथ स्थित 18/18 हात मोडा/पिछाड भएको 4 धुर जग्गामा बनेको पश्चिम/दक्षिण मोडा भुकम्प रहित ढाइ तले नक्सा पुर्जा पास घर तु-बिक्रिमा। 6 वटा रुम 3 किचन सतर भएको 2075 सालमा सम्पन्न भएको व्यवसाय गर्न मिल्ने दुबै तर्फ बाटो पिच भएको।
Butwal, Rupandehi रु 1,00,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all