Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Subash Katwal cover image
Subash Katwal profile image
  • Subash Katwal
  • subash-katwal-874
Subash Katwal
Subash Katwal
6 months ago
1416
आकर्सक घर बिक्रिमा सुकेधारा चोक बाट मात्र १.५ की. मी. मिटर भित्र ज्योतिनगर बालुवाख़ानी मा जग्गा को मूल्य मा घर अर्जेंट बिक्रिमाँ १८ फिट पीच बाटो पश्चिम मोहड़ा ४.५ आना जाग्गा निर्मित ३.५ तल्ले फ्लैट सिस्टमको भूई तल्लामा (१ कीचेन) (१ बेडरूम) (२ सटर ) (१ बाथरूम) पहिलो तल्लामा (२ बेडरूम) (१ बैठक रूम) (१ कीचेन) (१ बाथरूम) दोष्रों तल्ला (१ बेडरूम) (१ बैठक रूम) (१ कीचेन) (१ बाथरूम) तेश्रो तल्ला (१बेडरूम) (१ बाथरूम) १ कार ५ बाईक पार्किंग सहित को घरमा आफु बसेर ४५ हजार भाड़ा आइरहने घर मात्र २ करोड़ ७५लाख़मा बिक्रीमा थप जनकारिको लागी 9851166211
Budhanilakantha, Kathmandu रु 2,75,00,000
Comment
Share
Save
Subash Katwal
Subash Katwal
6 months ago
1416
आकर्सक घर बिक्रिमा सुकेधारा चोक बाट मात्र १.५ की. मी. मिटर भित्र ज्योतिनगर बालुवाख़ानी मा जग्गा को मूल्य मा घर अर्जेंट बिक्रिमाँ १८ फिट पीच बाटो पश्चिम मोहड़ा ४.५ आना जाग्गा निर्मित ३.५ तल्ले फ्लैट सिस्टमको भूई तल्लामा (१ कीचेन) (१ बेडरूम) (२ सटर ) (१ बाथरूम) पहिलो तल्लामा (२ बेडरूम) (१ बैठक रूम) (१ कीचेन) (१ बाथरूम) दोष्रों तल्ला (१ बेडरूम) (१ बैठक रूम) (१ कीचेन) (१ बाथरूम) तेश्रो तल्ला (१बेडरूम) (१ बाथरूम) १ कार ५ बाईक पार्किंग सहित को घरमा आफु बसेर ४५ हजार भाड़ा आइरहने घर मात्र २ करोड़ ७५लाख़मा बिक्रीमा थप जनकारिको लागी 9851166211
Budhanilakantha, Kathmandu रु 2,75,00,000
Comment
Share
Save

No Results !

There is no data currently available.

Featured View all