Loading...

Loading...

widgets Categories
tune Add Filter
Kalikanagar, Rupandehi, Butwal
2 months ago
640
1005
#sb-1119
Negotiable

बुटवल कालीकानगर कालीका चोकदेखी थोरै पश्चिम साइन रेशुङ्गा बैंकको पछाडी गोदाम तथा अन्य जुनसुकै व्यवसायीक प्रयोजनको लागी अति उपयुक्त सटरहरू भाडामा उपलब्ध छन। आवश्यक व्याक्तिले आजै गरी बुकिङ्ग गर्नुहोस।
भाडा: आपसी सहमतीमा
सम्पर्क नम्बर: 9847147775 / 9857034154 / 9857060532

Negotiable
Yes
Condition Type

New

Deal Type

Owner

Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Featured View all